Přeskočit na hlavní obsah

Andrea Průchová Hrůzová: Naše každodenní vizuální univerzum

Andrea Průchová Hrůzová
je socioložka vizuální kultury, badatelka a pedagožka. Působí v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Vyučuje teorii a metodologii vizuální kultury a sociologii médií na Katedře sociologie FSV UK v Praze. V roce 2011 založila Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye, kterou vedla do konce roku 2023. Její současné odborné zaměření na vývoj vizuální kultury, mediální komunikaci, migraci a digitální rasismus zásadním způsobem inspiroval i zahraniční pobyt v USA. Jako stipendistka Fulbrightova programu strávila v akademickém roce 2015/2016 sedm měsíců na Pratt Institute (Visual & Critical Studies Department) a Steinhardt School of Culture, Education and Human Development (Media, Culture, and Communication Department) na New York University a během pobytu postupně začala na vizuální kulturu nahlížet trochu jinak. Uvědomila si, že: "Studium vizuální kultury dokáže odhalovat a kriticky pojmenovávat sociální nespravedlnosti i ukazovat, proč si ve společnosti ohledně některých zásadních témat, jakými jsou dnes například environmentální krize, gender nebo rodina a národ, nerozumíme." Jedním z konkrétních výstupů navázání spolupráce s americkými kolegy a kolegyněmi bylo české vydání knihy "Jak vidět svět" Nicholase Mirzoeffa za účasti autora. Dalším - možná méně nápadným - příkladem je skutečnost, že polovinu svých předmětů vede v angličtině.   

Rozhovor s Andreou Průchovou Hrůzovou vznikl ve spolupráci s Ladislavem Loukotou ze stránky Vědátor a je třicátým druhým dílem seriálu příběhů k 30. výročí Fulbrightovy komise. Videozáznamy najdete začátkem každého měsíce na našem YouTube kanále a Facebooku. Koncem týdne Vám přinášíme textovou verzi rozhovorů zde na blogu.

Jak byste popsala význam studia vizuální kultury pro úplného laika? Z jakého pohledu vás zajímá nejvíce?
Vizuální studia nabízejí širokou perspektivu, pomocí které lze nahlížet na obrazy okolo nás jako na důležité aktéry v historických, společenských a politických procesech. Zabývá se obrazy jak tvořenými profesionály, tak i amatéry, obrazy, které cirkulují ve fyzickém i digitálním veřejném prostoru a které tvoří naše každodenní vizuální univerzum. Často jsou pro nás právě každodenní obrazy neviditelné, protože jsou tak všudypřítomné.
Fotografie historických událostí v učebnicích, snímky z politických setkání, válečné záběry, dokumentace živelných katastrof, slevová nabídka v obchodním řetězci, selfie oblíbené celebrity. Vizuální kultura přikládá těmto obrazům váhu, protože formují naše hodnoty a názory, činí pro nás svět viditelný určitým způsobem. Ne všichni totiž svět vidíme stejně na základě svého sociálního zázemí, vzdělání, digitální zkušenosti, profese, sociální třídy nebo jen regionu a části světa, ve které žijeme. Vizuální kultura ukazuje, nakolik mocnými nástroji dokumentace, ale i tvorby společenské skutečnosti, obrazy jsou.

Foto: Domovní schránky v dočasném domově na Brooklynu, podzim 2015.
 
Mě osobně dlouhodobě zajímají způsoby, jimiž obrazy s jejich rozšířením do digitálního prostoru vstupují do nových politických vztahů. Konkrétně zkoumám problematiku rasizace digitálního prostředí a digitálních projevů rasismu, často v podobě internetových humorů a memů, a to nejčastěji na příkladu migrace do Evropy.
Na druhou stranu mě zajímá vztah obrazů a historie a zkoumám, jak se formuje kolektivní paměť pomocí vybraných vizuálních symbolů a reprezentací, jak je zprostředkována v muzeích, vzdělávacích institucích a učebnicích, i jak s ní pak operují média, když informují o historických událostech. Obecně mě na vizuální kultuře baví její mezioborovost, kdy člověk uplatňuje poznatky z kulturálních studií, mediálních studií, dějin umění, filozofie nebo antropologie a do toho se rychle rozvíjí také metodologie studia obrazů. To zapříčiňuje právě dialog vizuálních studií s dalšími disciplínami i rozvoj nových komunikačních platforem.

S tím souvisí i moje další otázka – jak se mění vztah recipientů k vizuálu?

Ve své výzkumné a pedagogické praxi sleduji dvě větší změny. První je obrat k producentství, který probíhá již dlouho a je zapříčiněný rozšířením nových technologických nástrojů a komunikačních platforem. Jednoduše řečeno - čím dál více neprofesionálů může tvořit vlastní vizuální obsah a sdílet ho s dalšími lidmi. Vidíme, že díky dostupnosti technologií a digitálních médií nastupují nové generace tvůrců a tvůrkyň, kteří postupně profesionalizují a také monetizují svůj tvůrčí digitální obsah.
Tato kvantitativní změna s sebou přináší i kvalitativní změnu, kdy si jsou zejména zástupci mladší generace, kteří již vyrostli obklopeni možností tvořit vizuální obsahy a veřejně je prezentovat, více vědomi významu vizuální komunikace, rychle si osvojují nové komunikační a estetické trendy. Vizualita je pro ně globálním způsobem komunikace.

Do jaké míry metodologie zkoumání vizuální kultury řeší čistou analýzu, a do jaké jde o hodnocení (ne)kvality?
Hodnocení (ne)kvality přenechávají vizuální studia jiným oblastem. My se můžeme zabývat procesy produkce, reprodukce i cirkulace obrazů napříč různými technologiemi, médii a institucemi. Analyzovat lze také samotný obsah. Můžeme se zaměřit na obsahové znaky (např. kdo, kdy, kde je vidět, v jakém vztahu jsou objekty), ale i na znaky kvalititativní, kdy rozebíráme kompozici, osvětlení, technické provedení nebo estetické znaky obrazu. To však nesměřuje k tomu, abychom jako výstup naší analýzy provedli estetický soud. Snažíme se naše bádání spíše zasazovat do kontextu komunikačních a společenských procesů.

Foto: Vzpomínka na vánoční dárky od přátel v New Yorku, prosinec 2015.      

Jak vnímáte změny trendu v posledních dvou dekádách, s příchodem nových médií?

Vizuální kultura je zajímavým lakmusovým papírkem, do něhož se propisují všechny technologické a komunikační změny, nevyjímaje nástup nových médií. Zatímco některé kolegyně a kolegové se zcela oprávněně zabývají dopadem těchto změn na vizuální kulturu a věnují se oblasti, kterou lze označit za mediální archeologii, mě spíše zajímá, jaký typ nové vizuální komunikace, a zejména pak jaká nová témata, se začínají komunikovat.
Umožnil nástup určité technologie zviditelnění určitého tématu? Je pak zajímavé sledovat, jak některé společenské problémy, například práva žen nebo občanská svoboda, zůstávají ve vizuální kultuře přítomné po stovky let, ale získávají na nové dynamice. Mluvíme třeba o nástupu vizuálního aktivismu díky rozšíření sociálních sítí a chytrých telefonů, na které se dá běžně fotit a točit, včetně dokumentace sociálních protestů a forem bezpráví. Formují a dále se takto šíří digitálně zrozená hnutí, jakými jsou například Black Lives Matter nebo Decolonize This Place.
Na druhou stranu ale vidíme, že to, o čem komunikujeme, zůstává v jádru mnohdy stejné. Vyjednáváme politické a osobní vztahy, snažíme se vhodně sebeprezentovat, zjišťujeme si informace o světě okolo nás. Spíše myslím, že je teď důležité mluvit o době postdigitální, kdy se nám nová média již nezdají tak nová a my bychom měli být kritičtější vůči tomu, na jakých principech fungují. To pak musíme reflektovat skutečnost, že velká část obrazů, s nimiž se setkáváme, jsou operačního charakteru, kdy stroje vykonávají určitou formu dohledu nebo dokumentace nad prostředím a lidmi. Anebo že je digitální vizuální komunikace výrazně podřízena algoritmizaci.

Paleta vašich aktivit je poměrně obsáhlá. Založila jste Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye, učíte na katedře sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a badatelsky působíte v Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR. Přeložila jste také do češtiny odborně-popularizační literaturu věnovanou vizuálním studiím. Co stálo na počátku vašeho zájmu o vizuální kulturu a vše, co s ní souvisí?
O vizuální kulturu jsem se začala zajímat jako vysokoškolská studentka, kdy jsem měla štěstí na setkání se zajímavými pedagožkami a pedagogy, kteří přinášeli tento typ vědění ze zahraničí. Inspirovalo a provokovalo mě, jak o obrazech uvažovali. Bohužel ale nebylo možné se oboru studijně naplno věnovat, žádný takový obor tu nebyl. Rozhodla jsem se proto s pomocí několika spolužáků organizovat přednášky, které by lidi s podobným zájmem sdružily a umožnili nám výměnu informací.
Vznikl tak Fresh Eye, který je tu s námi již 12 let. Postupně se profesionalizoval ve smyslu zisku institucionální veřejné podpory, za níž jsem nesmírně vděčná. V jádru jde však stále o nadšení ze sdílení poznatků, názorů a zkušeností v méně formálním rámci, nežli které nabízí akademické vzdělávání.

Foto: Andrea Průchová Hrůzová moderuje diskuzní večer platformy Fresh Eye v knihkupectví ArtMap, podzim 2023, Praha. 

Do jaké míry je dnes téma vizuální kultury globalizované? Co nového jste o tomto tématu zjistila na Fulbrightově výjezdu v USA?
Vizuální kultura je výrazně globalizovaná a najdeme obrazy, vizuální trendy i komunikační nástroje, které sdílíme celosvětově. Jak je již zřejmé z našeho povídání, procesy globalizace a technologické změny takovou skutečnost umožnily. Na druhou stranu je ale v posledních dvou dekádách o to větší badatelský zájem hledat vizuální projevy a kultury, které stojí mimo hlavní komunikační proud. Stává se důležitějším zkoumat ty vizuální reprezentace, které zůstávají skryty před hledáčkem velkých médií, ale také nedostávají prostor v muzeích, galeriích nebo vzdělávacích institucích. Kdo je a kdo není vidět? Jaké historické i současné události a zkušenosti různých skupin zneviditelňujeme? V tom mi pobyt můj pobyt v USA doslova otevřel oči.

Foto: Budova knihovny a veřejného sochařského parku na Pratt Institute v Brooklynu, zima 2015/2016.
 
Do té doby byl můj zájem o vizuální kulturu především na teoretické a historické rovině, ale tehdy – aniž bych to ještě uměla reflektovat - se pro mě stal něčím bytostně občanským. Studium vizuální kultury dokáže odhalovat a kriticky pojmenovávat sociální nespravedlnosti i ukazovat, proč si ve společnosti ohledně některých zásadních témat, jakými jsou dnes například environmentální krize, gender nebo rodina a národ, nerozumíme. Komunikujeme je totiž pomocí jiných obrazů či jinak interpretujeme a rámujeme obrazy stejné. Tohle nové poznání jsem však dokázala plně uchopit až později, po mém návratu, kdy jsem navázala hlubší spolupráci s kritikem Nicholasem Mirzoeffem, s nímž jsem byla v New York City v kontaktu a mohla učit ve společných kurzech vizuální kultury na New York University.

Foto: Úzká chodba před kanceláří na katedře Critical & Visual Studies na Pratt Institute v Brooklynu, podzim 2015. 
  
S Nickem jsme připravili české vydání jeho široce populární knihy “Jak vidět svět”, které vyšlo v ArtMap v roce 2018 a Nick knihu, která obsahuje i náš společný rozhovor, přijel pokřtít. V době pandemie jsme společně v rámci činnosti platformy Fresh Eye realizovali dvoudenní sérii online workshopů k tématu vizuálního aktivismu. Formativní vliv na mě zásadně mělo a má mé profesní a osobní přátelství s Ricardem B. Brownem, který byl mým tutorem na newyorském Pratt Institute. Ric se dlouhodobě věnuje zkoumání rasy a rasových teorií v kultuře a politice. V neposlední řadě mě právě hovory s těmito kolegy, a americká zkušenost vůbec, vedly k tomu snažit se hluboce porozumět prostředí, ve kterém žiju a geografickému regionu střední a východní Evropy, jenž formuje společnost, k níž patřím.

Tradiční závěrečná otázka: Co by podle vás měl každý laik vědět o tématu vizuální kultury, ale podle vás to příliš nevědí?
Směju se, protože nevím, zda vůbec mnoho lidí ví o vizuálních studiích. Myslím, že není potřeba o tématu něco konkrétního vědět, ale spíš si být jako občan/ka a člen/ka společnosti kriticky vědomí toho, jaké obrazy přijímáme, jaké šíříme a jak významně formují naši společnost. Jednoduše - měli bychom si zviditelnit obrazy v každodenním životě a náležitě s nimi zacházet.

Foto: Magický pohled na ikonické město New York, podzim 2015. 

Poznámka: Autorkou profilové fotky je fotografka Kateřina Sýsová, portrét byl vytvořen pro projekt a knihu Myslitelé.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Czech Prom Season: A Story of a Feathered Raffle Win

Authors: Griffin Trau, Katie Winner, Alanna Powers (current Fulbright ETAs) If you’re an American, chances are we all had similar prom experiences in high school. Usually a few weeks before graduation, boys ask girls to the prom. Girls buy a fancy dress, and boys a nice suit with a matching tie. Prom night consists of about an hour of picture taking with your date and friend group, followed by a ride to prom in a nice car or a limo. The dance itself is about three hours long, and the only people in attendance are typically students at the school with a handful of teacher chaperones. After prom ends, around 10 or 11 p.m., all the students leave and go their separate ways for the night, usually to a post-prom hang out. After attending six (and counting!) Czech proms, I can confidently state that Czech proms are nothing like American proms. At all. My school, Střední Škola Informatiky a Služeb, is a technical school with seven different concentrations of study. Of these seven, s

Pranav Kakulamarri: Say Less

Pranav Kakulamarri is an English Teaching Assistant. He currently teaches English at Gymnázium Tišnov. His host town of 10 000 is located 22 kilometers north-east of Brno. In August 2022, Pranav arrived in the Czech Republic with a BS in Neuroscience from the University of Alabama at Birmingham, a life-long passion for chess and a future plan to become a physician after his 10-month adventure in the Czech Republic. With experience as a chess instructor, a reading tutor and a researcher, he had some pedagogy skills, but no prior classroom experience. Today, Pranav is the Tišnov celebrity - he was featured in the town's paper, people greet him in the streets and strangers initiate conversations with him on train or bus, starting with: "I know you, you were in the town's paper." What is Pranav's magic? Natural charisma, positive attitude, disarming smile, and his ability to listen to others. “What is happiness and how does it differ within a culture? Why does one liv

Katherine Pérez Rivera: Beyond science - collaboration, engagement, and identity

Katherine X. Pérez Rivera is an environmental scientist. She came to the Czech Republic in September 2021 to study carbon dynamics in Czech streams impacted by acid rain. Katherine's host institution was the Czech Geological Survey located in Prague, but she spent many days and nights collecting samples and data in the Slavkov Forest, a sparsely inhabited protected landscape area, located in Karlovy Vary Region, famous for its spa towns. During her year-long Fulbright adventure, Katherine had to conduct fieldwork during the winter for the first time in her life. As someone born and raised in Puerto Rico, adjusting to Czech winter temperatures, hiking in a deserted forest covered by snow and wearing snowshoes was a life-changing experience. "Becoming a Fulbrighter permitted me to connect with others beyond my science and field of study. These connections were rooted in the core of our identities, who we are and what matters to us," reflects Katherine when adjusting back to